عمرانی، ساختمانی و راه سازی

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه عمرانی ،ساختمانی و راه سازی مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه عمرانی ،ساختمانی و راه سازی با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها مجموعه شرکت های تدبیر تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه عمرانی ،ساختمانی و راه سازی مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به کارگروه عمرانی ،ساختمانی و راه سازی  مرکز راهبردی توسعه پایدار به شرح زیر می باشد:

 

شرح فعالیت:

  • مشاوره وکمک به تدوین سند راهبردی در زمینه توسعه فعالیت های شرکت ها در بخش های جدید و نوآوری در بازار ساخت و ساز توسعه فعالیت های مشارکتی
  • طراحی ، اجرا و نظارت برطرح ها و پروژه های عمرانی اعم از ساختمانی و راه سازی، مترو، اسکله سازی، و غیره به صورت مستقیم و غیر مستقیم
  • مدیریت، مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های عمرانی و ساختمانی، با شرکت های داخلی و خارجی 
  •  سرمایه گذاری یا شراکت در خرید و فروش و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی جهت ماشین آلات عمرانی و ساختمانی، مواد و مصالح ساختمانی و هرگونه فعالیت بازرگانی مرتبط