صنعت و معدن

صنایع و معادن

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه صنایع و معادن مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه صنایع و معادن با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت " پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معدن تدبیر "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه صنایع و معادن مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معدن تدبیر به شرح زیر می باشد:

 

  • کمک به سیاستگذاری، تعیین خط مشی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اداره شرکت های حوزه صنعت و معدن در ابعاد ساختاری، سیستم‌ها و روش‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیروی انسانی
  • انجام کلیه اقدامات و فعالیت های خدمات تولیدی و مشارکت های قانونی به منظور توسعه حضور صنعت و معدن در فضای کسب و کار کشور
  • شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی برگزاری همایش ها ،سمینارها و اجلاس داخلی و خارجی در راستای معرفی و تبیین صنعت و فعالیت های شرکت در سطح داخلی و بین الملی