گردشگری، فرهنگی، ورزشی

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه گردشگری ،فرهنگی و ورزشی مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه گردشگری ،فرهنگی و ورزشی بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت " پشتیبانی و توسعه فرهنگ تدبیر " تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه گردشگری ،فرهنگی و ورزشی مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت پشتیبانی و توسعه فرهنگ تدبیر مرکز راهبردی توسعه پایدار به شرح زیر می باشد:

 

برنامه ریزی به منظور ایجاد تحول در زمینه ورزشی با هدف کسب جایگاه های جهانی و ترویخ اخلاق پهلوانی.

  • برنامه ريزي و اقدامات لازم بمنظورترويج و انتقال  فرهنگ غنی ایرانی ،اسلامی در قالب فعالیت های گردشگری با همكاري دستگاههاي ذيربط.
  • مدیریت در راستای بهره برداری از توانمندیهای رسانه ای در جهت اطلاع رسانی و معرفی جاذبه های مذهبی، تاریخی ، فرهنگی ، گردشگری و ورزشی.
  • برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی، هتل ها، مهمانسراها، دفاترمسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان بر اساس دستور العمل ها و مقررات مربوط
  • ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل های غیر دولتی در حفظ و توسعه فعالیت های زیر بنائی گردشگری

 شناسایی موانع پیشرفت کارهای فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی و آموزشی و بررسی طرحها و پیشنهادات مردمی در حوزه فرهنگی با استفاده از مشاورین پرتوان و کارآمد