بازرگانی و تجارت

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه بازرگانی و تجارت مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی و عملیاتی و اجرایی در حوزه بازرگانی و تجارت با بکارگیری ظرفیت خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت تحصیل غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها و نتایج  شرکت " پشتیبانی امور کالا و تجهیزات تدبیر "تاسیس شده است این شرکت مسئولیت  اجرای فاز تجاری و عملیاتی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه بازرگانی و تجارت مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت  پشتیبانی امور کالا و تجهیزات تدبیر به شرح زیر می باشد:

 

  • تأمین ،تهیه و واردات کالای اساسی ،مواد اولیه مورد نیاز واحد های داخلی و اساسا تامین ،تهیه و واردات کالاهای مجاز و نیز صادرات کلیه کالاهای تجاری داخلی و نقش آفرینی به عنوان اولین EMCبخش خصوصی کشور
  • انجام هرگونه مأموریت تجاری و بازرگانی در حیطه وظایف و ماموریت ها و کارکردهای مصرح در موضوع فعالیت
  • تاسیس شعب داخلی و خارجی فاقد  نمایندگی های داخلی و خارجی
  • مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و عمرانی داخلی و خارجی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
  • شرکت در مناقصات داخلی و خارجی
  • خرید سهام شرکت های مورد نظر (کالا و خدمات )برای شرکت
  • اخذ انواع وام و اعتبارات ریالی ،ارزی و اسنادی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
  • مشارکت در زمنیه طرح ها و پروژه های در حوزه  فعالیت شرکت
  •  مشارکت در تاسیس شرکت های مختلف و انجام هرگونه فعالیت مجاز در راستای موضوع فعالیت شرکت