ماموریت

 • مدل سازی و طراحی روش های نوین عملیّاتی و اجرائی در جهت احصاء و پیاده سازی ظرفیّت ها و اهداف مصرّح و مستتر در منشور عزّت آفرین سیاست های اقتصاد مقاومتی
 • کمک موثر به مراکز تصمیم ساز کشور در تهیه و تنظیم و تحریر و تبیین اسناد و طرح ها و برنامه های توسعه ای راهبردی مطابق با راهکارها و زیرساختهای آمایش سرزمین و دارایی های ملی
 • ارائه ی طرح ها و نمایه های خلاق و تعریف و مهندسی و طراحی نهاد های اقتصادی مردم محور با هدف مردمی سازی اقتصاد و مشارکت دهی حداکثری نهاد مردم در طرح ها و برنامه های اقتصادی مرجح
 • انطباق اهداف جهانی توسعه پایدار با اهداف بالادستی ملی کشور و ارائه برنامه های راهبردی و کاربردی متناسب با سیاستها و معیارهای کلی نظام و کمک و نقش آفرینی در اجرا و پیاده سازی برنامه ها و سیاستهای بالادستی.
 • آینده پژوهی و ترسیم و طراحی چهارچوب اهداف توسعه ای برای احصاء نیازهای آتی و ظرفیت ها و مزیت های کشور
 • نقش آفرینی موثر در ایجاد انسجام و پیوستگی و فعالسازی حداکثری در کلیه امکانات و منابع و سرمایه های انسانی و علمی کشور از طریق تهیه ، تدوین و طراحی مدلهای کاربردی و عملیاتی برای توسعه کار آفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی کشور
 • ایجاد شرایط لازم و برقراری ارتباطات هوشمندانه و سازنده با گروه های معتبر استراتژیست جهانی و اتاق های فکر و مشاوره ای رتبه یکم بین المللی از قبیل مکنزی ،ارنست اند یانگ ،فیچ و .... و نقش آفرینی به عنوان عامل مؤثر در پیاده سازی و بومی سازی دانش فنی و تخصصی این حرفه در کشور
 • ترویج ، پیاده سازی و تثبیت اهداف توسعه پایدار منطبق با راهبردهای کلان نظام در سطوح مختلف تقسیمات کشوری
 • مهندسی سیستم های اقتصادی و مالی برای جهت بخشی و هدایت منابع مالی کشور به بخش واقعی اقتصاد و محورهای مرجّح در آن با هدف دستیابی به توسعه و شکوفایی پایدار اقتصادی کشور منطبق با اسناد بالادستی
 • طراحی و توسعه مدل های اقتصادی، متکی بر پتانسیل ها و استعدادهای مردمی و توان داخلی
 • ارائه راهکار و برنامه جامع اقدامات کاربردی در جهت بهبود مستمر فضای كسب و كار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها
 • ایجاد زیرساخت ها و تامین شرایط لازم جهت توسعه و تعمیم و تعمیق فرهنگ اقتصاد خلاق در حوزه های مختلف فضای کسب و کار کشور
 • طراحی ساز و کار و مکانیزم های بهینه نگر  در دیپلماسی اقتصادی کشور با هدف توسعه تعاملات و مناسبات اقتصادی و تجاری کشور وجذب  سرمایه‌گذاری خارجی، و ورود به بازارهای جهانی و نیل به مرزهای دانش در سطح جهان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی.
 • کمک به توسعه، تکمیل و بازتعریف ابزارها، نهادها و بازارهای مالی با هدف تاثیرگذاری بیشتر و ظرفیت سازی برای کمک و حمایت از بخش واقعی اقتصاد ،مردمی سازی اقتصاد ملی و افزایش مقاومت اقتصادی
 • شناسایی تهدیدهای اقتصادی و طراحی مدل های مهندسی عملیّاتی بمنظور پیشگیری، جلوگیری و مقابله (پدافند اقتصادی)
 • توسعه فرهنگ مدیریت راهبردی در سیستم اقتصادی و فضای کسب و کار کشور با ارتقا شرکت های کوچک و متوسط به شرکت های بزرگ با استفاده از ادغام ،تجمیع ،یکپارچه سازی ،حذف عملیاتی  و ایجاد هم افزایی و تضارب ظرفیت ها از این طریق
 • خلق و مدیریت محتوی علمی و پژوهشی در چهارچوب نظام ملی نوآوری با همکاری مراکز پژوهشی ،علمی و خدماتی کشور با قابلیت پیاده سازی و اجرا در عرصه اقدام و عمل